Tại sao máy lại  upde lên lại bị đầy bộ nhớ máy 16g còn 1.9g