chụp màn hình lại..ra chọn QR của máy quét ảnh đó là biét mật khẩu ngay ấy mak