SKC Shuvo
Bkash e manual vabe code input korar kono system ney... SIM card dukano thakle app code automatic vabe input korbe...

hmm