In order to fulfill the basic functions of our service, the user hereby agrees to allow Xiaomi to collect, process and use personal information which shall include but not be limited to written threads, pictures, comments, replies in the Mi Community, and relevant data types listed in Xiaomi's Private Policy. By selecting "Agree", you agree to Xiaomi's Private Policy and Content Policy .
Agree

Konkursy

[Mi Global] Light Up Challenge: Weź udział w konkursie i wygraj Mi Note 10!

2019-11-19 21:30:28
25662 343

Drodzy Fani Mi,

Mi Note 10: pierwszy na świecie smartfon z pięcioma obiektywami i 108MP miał już swoją premierę w Polsce. Dzięki najwyższej rozdzielczości fotografii, które możesz stworzyć przy pomocy tego telefonu, można wydrukować zdjęcia, które mają aż 4,24m wysokości! Całkowita rozdzielczość zdjęcia może wynosić aż 12032 x 9024 piksele!
W dodatku, w prestiżowym rankingu aparatów DXOMark uzyskaliśmy 121 punktów, co plasuje nas na pierwszym miejscu wśród wszystkich dostępnych na rynku aparatów w telefonach komórkowych! Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Mi Note 10 posiada obecnie najlepszy na świecie aparat dostępny w smartfonach!
Chcecie przetestować, jak tak olbrzymia rozdzielczość sprawdza się w rzeczywistości? Przygotowaliśmy dla Was szybki konkurs, w którym jeden z Was będzie mógł wygrać na właśność Mi Note 10! Co zrobić, aby wygrać ten niesamowity sprzęt?


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:
 • Korzystając ze swojego telefonu, przejdź na przygotowaną przez nas stronę misji "Light Up" - http://xiaomi.vorv.cn/MI_epic/index.html
 • Zgodnie z instrukcjami, za pomocą ruchów dłoni, zbliżaj, przesuwaj i scrolluj widoczne tam zdjęcie, aby poznać wszystkie detale zamieszonej fotografii.
 • Znajdź miejsce, które najbardziej przypadło Ci do gustu i kliknij przycisk "Light Up", w celu wycięcia wybranego przez siebie fragmentu zdjęcia
 • Następnie wypełnij tabelkę krótkimi informacjami: swoim imieniem/pseudonimem, regionem (oczywiście POLAND!) oraz życzeniami, jakie chciałbyś wysłać firmie Xiaomi.
 • Gotowy wycinek fotografii wraz z życzeniami zapisz na swoim telefonie (zdjęcie bądź zrzut ekranu) i podziel się nim w tym wątku na Mi Community.


Przykładowy zrzut ekranu powinien wyglądać tak:Każdy członek Mi Community, który podzieli się z nami screenem swoich życzeń, otrzyma na forum specjalny medal, a zwycięzca główny (autor najciekawszych, najbardziej kreatywnych życzeń dla Xiaomi) otrzyma od nas telefon Mi Note 10!
Mi Note 10: Mierz wysoko, twórz niezapomniane zdjęcia

Skrócone zasady konkursu:

Nagroda główna: Mi Note 10! - otrzyma ją autor najbardziej kreatywnych życzeń dla Xiaomi (zdaniem komisji - pracowników biura w Warszawie)
Czas trwania konkursu: 19.11.2019 - 24.11.2019 (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 26.11.2019 poprzez portal Mi Community
Każdy użytkownik Mi Community może wysłać jedne życzenia, tak więc wziąć udział w konkursie 1 raz.
Po ogłoszeniu wyników, zwycięzca powinien w ciągu trzech (3) dni roboczych przesłać komplet swoich danych (odpowiadając na prywatną wiadomość wysłaną przez organizatora), w celu wysyłki nagrody.


Pełny regulamin konkursu:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Light Up challenge”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Xiaomi H.K. Limited, CABLE TV TOWER NO. 9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN 788 CHEUNG SHA WAN ROAD N.T. /UNIT 1310A, 13/F Hong Kong Chiny („Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu oficjalnej strony oraz aplikacji Mi Community Polska https://c.mi.com/pl/index.php w dniach od 19.11.2019 od momentu opublikowania wpisu konkursowego do 24 listopada 2019.
5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Stronie Konkursu jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości użytkowników.
6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
§ 2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 t.j. ).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadaniem w Konkursie jest opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zrzutu ekranu, przedstawiające życzenia, złożone firmie Xiaomi za pośrednictwem strony konkursowej. Autor, który opublikuje najciekawsze bądź najbardziej kreatywne życzenia, zostanie nagrodzony nagrodą główną.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania komentarza przez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 listopada 2019 roku, nie później niż do godz. 17:00.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 5
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest najnowszy smartfon Mi Note 10 o wartości przekraczającej 2499 zł.
2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieni przez komisję konkursową złożoną z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”).
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, opublikują swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia regulaminu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na Stronie Konkursu.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6. Zwycięzca Konkursu w wiadomości prywatnej jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania Nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzca Konkursu powinien podać powyższe dane w wiadomości prywatnej Strony Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w Konkursie.
7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
8. Organizator wyda Nagrodę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Stronach Konkursu. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
10. Do Nagrody, o której mowa w punkcie 1 Zwycięzca Konkursu otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
12. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
13. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.
§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na następujący adres : Xiaomi Technology (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej Strony Konkursu przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, ID Mi Community, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje niezawierające tych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a ponadto Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019 roku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany i wprowadzenia w życie nowych zapisów regulaminu po momencie jego opublikowania. W przypadku zaistnienia takich zmian, Organizator poinformuje o nich bezpośrednio na Stronie Konkursowej.

2019-11-19 21:30:28
Favorites99 RateRate

Mi Sports Team

MiChauYolo | from app

#1

2019-11-19 21:42:27

Mi Sports Team

Łukasz 14 | from app

#2

2019-11-19 21:59:22

Grand Master Bunny

Febron | from app

#3

2019-11-19 22:06:06

Mi Sports Team

Amsti | from app

#4

2019-11-19 22:17:10

Advanced Bunny

Staszek | from app

#5

2019-11-19 22:18:00

Pro Bunny

Rafihackero | from app

#6

2019-11-19 22:33:04

Rookie Bunny

Patrysia | from app

#7

2019-11-19 22:44:05

Rookie Bunny

RareRex | from app

#8

2019-11-19 23:04:49

Master Bunny

Robson1607 | from app

#9

Końcówkę urwało. Na końcu jest "rynku" 🙂
2019-11-19 23:10:48

Moderator

Navysri | from Redmi Note 8 Pro

#10

I love Xiaomi.
2019-11-19 23:26:59
please sign in to reply.
Sign In Sign Up

Mi_Bunny

Pro Bunny

 • Followers

  2103

 • Threads

  214

 • Replies

  449

 • Points

  3422

3 Days Check-In
7 Days Check-In
21 Days Check-In
Newbie Member
Mi Community Polska
10000 użytkowników na Społeczności Mi!
Mi Explorers Challenger
Mission 1
Mission 2
Mission 3
Mission 4
Mission 5
9 lat MIUI
Global Community
Redmi Note 8
Wyzwanie - Meldowanie
Fotozagadka
better together slogan
Global Community
Mrrrroczne Halloween
Otwarcie Sklepu w Galerii Mokotów
50k fanów w Polsce!
Happy New Year 2020!
OdpowiedzMi1
OdpowiedzMi2
Wielkie Porządki z MITU
DXOMark
Mother's Day
10 years
#TrainWithMi

Read moreGet new

Mi Comm APP

Stay updated on Mi Products and MIUI

Copyright©2010-2021 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Quick Reply To Top Return to the list