máy đó có lâu rồi mà bạn ! bạn xem lại thử hay mang ra chổ bạn mua để họ xem thử !