cuối tháng này hoặc đầu tháng sau chắc có thôi, chắc tại đợt 1 nhiều lỗi nên chưa cập nhật lên tất cả các máy. Đấy là ý kiến của mình thôi