sao không ra kỹ thuật cho họ giúp, lỡ chết đột tử thì tiêu