M & E
sao t thấy có 1 lần rồi sau này k có nửa nhỉ . anh em biết chỉ với

nó chỉ có khi ở màn hình khóa và mới cắm sạc vào