đúng rồi. mới đó. hầu như máy nào cũng có phần này.