1 ปีที่ผ่านมาในฐานะ ผู้ดูแล Mi Community ประเทศไทย