từ từ sẽ nhận đc nhé bạn, lừa bạn ngta cũng k đc gì, các thiết bị sẽ đều nhận đc cập nhật