MIUI nào cũng tốn cả chủ yếu là dùng như thế nào thì tốn nhiều hay ít thôi bạn.