cơ bản global sẽ khác Ân chút. nên đợi hết 31/10 xem