khi nào về vn đến sờ tân tay xem tận mặt coi,chớ không có xiềng mua đâu.