Thế cái bảo hành sinh ra để làm gì bạn? mới 2 tháng mà loạn rồi thì đi bảo hành với xem lại các sử dụng của bản thân sao mà mới 2 tháng mà hư rồi.