sadsad
rom ấn mới nhất là 10.3.7, quốc tế mới nhất là 10.3.9 còn eu ko rõ

eu là 10.3.5😂