bác đã lỡ xoá rồi thì xem có đồng bộ trên gg ảnh hay mi cloud ko, nếu ko thì chia buồn, mấy vĩnh viễn