nếu vừa mới cậ nhật rom thì khôi phục cài đặt gốc lại bác ơi