Newbieee
không cần giải nén nhé bạn!
cài đặt, giới thiệu dt, cập nhật hệ thống, ấn nhiều lần vào số 10. dấu 3 chấm. chọn gói cập nhật. kiếm file zip lúc nảy

mình k giải nén thì nó k hiện ra để chọn. là sao v bạn