không cần giải nén nhé bạn!
cài đặt, giới thiệu dt, cập nhật hệ thống, ấn nhiều lần vào số 10. dấu 3 chấm. chọn gói cập nhật. kiếm file zip lúc nảy