bạn vào cài đặt -- màn hình tràn cạnh . rồi chọn kiểu màn hình thứ 2 là được nhé