Ami deche kono problem face kori nai apnio inshallah dia den