cố gắng thôi, nếu không được thì cũng đã cố gắng hêtd sức