Khả năng 100 bài viết 1 tháng hơi đuối nhưng cố gắng thôi