có thể bạn cài XÓA TẤT CẢ ĐA NHIỆM KHI TẮT MÀNG HÌNH