global hard core như mình thì luôn đi sau thời đại