bạn vào cài đặt-cập nhật hệ thống -system launcher cập nhật hoặc tải theo link https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/miui-launcher/miui-launcher-stable-4-10-0-895-06111110-release/