lỗi hiển thị, ko ảnh hưởng trải nghiệm, đầy rồi rút ra đi.