bạn vào wifi cài đặt bổ sung , bỏ chọn mục trợ wifi . ok