tui chơi pubg 1trận tầm 28phút hết 7%(khi trên 50%) còn khi dưới thì 1 trận hết 10%