cho thêm bản cuối này rồi trở về bản ổn định của eu