bạn tắt cái ẩn tai thỏ trong màn hình tràn cạnh nhé

from app

from app