Nó lưu vào đó cũng chỉ vài ngày thôi nha ban, bạn vào đó xem thời gian lưu trữ. Ko lưu mãi trong đó đâu.