thích thò thụt hơn lật, lật chắc ốp khuyết to đùng cho mà xem. Ko ổn.