về lại bản ổn định đi các bạn. Thêm một vài bản beta cũng không nói lên được điều gì.