Mình có thói quen mỗi tuần phải cập nhật thấy nó thú vị.  Cũng dc 3 năm rồi.