mình xài chính hãng lên vô tư không có gì,nhưng có một cái là pin mau hết, vào trò chơi nó đều lót lại hết không có giữ được cái nào chán thật