03 จัด Mi สิจ๊ะ รออะไร
24 ต้องรีบไป เด่วของ Mi หมด
33 ไปถ่ายรูปกับ Mi กาน