6172006727
có nên lên ko mn

tôi lên rồi hao pin kiểu j í