tính năng hay vậy mà cũng có người muốn tắt, uổng ghê...