Nắng Việt
em gái lục ngạn mà lại có áo bà ba

Cô chủ người hoa sang thu mua vải