Bạn kiểm tra dòng cuối trong hình xem có giấy phép không. MIUI mới nhất là 10.3.3 hay 10.9.6.13?

from app

from app