Miui thì dùng ngon rồi, mẹo trong quá trình dùng sẽ nhận ra