Không có cách nào khác nhé bạn, chưa kể muốn root thì bạn cũng cần unlock bootloader, mà cái này cũng cần PC.