chẳng qua là chưa firmware tiếng Việt thôi, chứ tiếng Anh có rồi