Đúng nơi,đúng thời điểm, chụp phơi sáng và cần filter nhé