Hjx Mi9 vẫn còn lết ở 10.2 không biết khi nào mới được lên 10.3 như ae nữa