Để ở trong cho gọn, ít tóm diện tích hiển thị, đưa ra ngoài cho cho tốn.