tin đồn để kéo Mi vào vùng cấm của Mỹ, Mi đâu có điên !