cái này sẽ làm cho ứng dụng nền không dùng được ấy mà